රුක්ෂාන්ගේ යෝගා අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 සම්බන්ධතා-
නම- චානක රුක්ෂාන් - යෝගා උපදේශක
දුරකථන- 0775-173612 / 0715-493005
වි.ලිපිනය- rukshan.yoga@yahoo.com 
ඇතුල්වෙන්න/Enter

Sunday, May 9, 2010

යෝගා ක්‍රම....

බොහෝ කලක් තිස්සේ යෝග ක්‍රම ඉන්දියාව තුල රහසිගත හා ගුප්ත විද්‍යාවක් ලෙස පැවතුණි එසේ කාලයක් ගතවන විට එම කලාව නැත්නම් විද්‍යාව සාමාන්‍ය ජවයා අතරට ගෙන ඒම සඳහා මූලික වූයේ පාතාංජලී නම් සෘසිවරයන් වහන්සේය උන් වහන්සේ විසින් රචිත යෝග සූත්‍ර නම් පුස්තකය ඊට ඉවහල් විය යෝග කම වේදයන් බෙහෝ ප්‍රමාණයක් ඇත ඒවා අතුරින් ඉතා ජනප්‍රිය ක්‍රම වේදයන් වන්නේ...


  • මන්තු යෝග
  • භක්ති යෝග
  • ලය යෝග
  • තන්ත්‍ර යෝග
  • කුණ්ඩලණී යෝග
  • රාජ යෝග සහ තවත්............


Yoga Posture tadasana
Tadasana
chair pose utkatasana
Utkatasana
asana utanasana
Uttanasana
Yoga Positions Tree pose
Vrksasana
Yoga Posture trikonasana
Trikonasana
Yoga Positions revolved side angle
Parivrtta Trikonasana
asana extended side angle
Parsvakonasana
Parsvottanasana asana
Parivrtta ParsvaKonasana
yoga position warrior 1
Virabhadrasana1
Yoga Posture Warrior 2
Virabhadrasana2
warrior pose
Urdhva Virabhadrasana2


Yoga Posture Warrior 2
Virabhadrasana3
Parsvottanasana asana
Parivrtta Ardha Chandrasana
yoga position half moon
Ardha Chandrasana
fish pose matsyasana
Misc
anjaneyasana-lunge-pose
Virabhadrasana
anjaneyasana-lunge-pose
Parsvottanasana
anjaneyasana-lunge-pose
Prasarita Padottanasana


chaturanga dandasana
Chaturanga Dandasana


Salutation Pose
Paschimottasana
Paschimottasana
Yoga Positionse Janu Sirsasana
Janu Sirsasana
Shooting Bow Pose
Eka Pada Upavistha Parivrttasana
Yoga Posture Parivrtta Janu Sirsasana
Parivrtta Janu Sirsasana
Yoga Posture Janu Sirsasana
JanuSirsasanaII
Yoga Posture Krounchasana
Krounchasana
Yoga Positions Janu Sirsasana
Parivrtta Janu Sirsasana II
handstand scorpion
Urdhva Parivrtta Janu Sirsasana III
Janu Sirsasana yoga pose
Parivrrta Janu Sirsasana IV
Baddha Konasana Bound Angle Pose
Baddha Konasana
Yoga Posture Upavistha konasana
Upavistha Konasana
Yoga Posture Parivrtta Janu Sirsasana
Parivrtta Upavistha Konasana
Downward Facing Dog pose
Parsva Upavistha Konasana
splits
Urdhva Mukha Upavistha Konasana
Shooting Bow Pose
Akarna Dhanurasana
Pincha Mayurasana
Pincha Mayurasana
Janu Sirsasana yoga pose
Sraddha Vrischikasana

Lunge Pose


Yoga Posture yoga position asana
Salamba Sirsasana
Yoga Positions headstand
Utthita Pada Sirsasana
Yoga Posture yoga position asana
Parsva Salamba Sirsasana
Yoga Posture yoga position asana
Sarvangasana
Yoga Posture shoulderstand
Eka Pada Salamba Sarvangasana
Yoga Positions yoga position asana
Halasana

Urdhva Mukha Paschimottasana

Karnapidasana
handstand scorpion
Yoganidrasana
Yoga Posture supta konasana
Supta Konasana
Parsva Sarvangasana
Eka Pada Parsva Sarvangasana
sarvangasana frog pose
Ardha Bhekasana Parsva Sarvangasana
Ardha Parsva Sarvangasana
Ardha Padma Sarvangasana
cobra pose Bhujangasana
Setubandhasana
cobra pose Bhujangasana
Eka Pada Setubandhasana
Parsva Dandasana
Parivrtta Parighasana


Downward Facing Staff Pose
Adho Mukha Dandasana
No comments: