රුක්ෂාන්ගේ යෝගා අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 සම්බන්ධතා-
නම- චානක රුක්ෂාන් - යෝගා උපදේශක
දුරකථන- 0775-173612 / 0715-493005
වි.ලිපිනය- rukshan.yoga@yahoo.com 
ඇතුල්වෙන්න/Enter

Monday, September 27, 2010

රුක්ෂාන් යෝගා..

පහතින් දක්වා ඇත්තේ ප්‍රවීන යෝගා උපදේශක චානක රුක්ෂාන් මහතාගේ ඡායා රූප කිහිපයකි.....